INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o. o. z siedzibą w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000021490  (dalej jako: „Spółka”).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować
pod adresem: „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o. o.  ul. Dębowa 3 47-246 Kotlarnia, pod nr telefonu (77)4802951, e-mail

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 • Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności, w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości oraz w celach prawnie uzasadnionych przez administratora

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f)  RODO

 • Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: w celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) RODO

 • Jeżeli jest Pan/Pani osobą ubiegającą się o zatrudnienie w Spółce Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 221 § 1 i 2 K.P.

 • Jeżeli jest Pan/Pani byłym pracownikiem/zleceniobiorcą Spółki Pana/Pani dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Art. 94 pkt 9b) K.P.

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty tylko w uzasadnionych przypadkach.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będzie stosowane profilowanie.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą ubiegającą się o zatrudnienie, to Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres rekrutacji. Po zakończonej rekrutacji CV zostanie zniszczone.

Jeżeli jest Pan/Pani byłym pracownikiem Spółki Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danychi przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jakie obowiązki ciążą na Administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.