• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  tel: (77) 4848801
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  email:
  Napisz ..

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedziba w Kotlarni 47-246 przy ul. Dębowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000021490 (dalej jako: „Spółka”).

 

 • Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się pod adresem:  Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia, pod nr telefonu 77 480 29 51, e-mail:

 

 • Cel, podstawa prawna i kategorie danych przetwarzanych danych osobowych.
 1. Jeżeli jest Pan/Pani osoba fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności, w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości oraz w celach prawnie uzasadnionych przez administratora. Kategorie danych przetwarzanych w tym zakresie to: imię i nazwisko, dane adresowe, adres prowadzonej działalności, dane kontaktowe.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO

 

 1. Jeżeli jest Pan/Pani osoba fizyczną korzystającą z usług i produktów Spółki, Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody tylko w celu realizacji transakcji. Kategorie danych przetwarzanych w tym zakresie to: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 1. Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą Kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także w celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanymi przez Pana/Panią podmiotem i celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Kategorie danych przetwarzanych w tym zakresie to: imię i nazwisko, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) RODO

 

 1. Jeżeli jest Pan/Pani osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Spółce Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Kategorie danych przetwarzane w tym zakresie to: dane osobowe, dane kontaktowe, dane osobowe, dane o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 221 §1 i 2 K.P.

 

 1. Jeżeli jest Pan/Pani byłym pracownikiem/zleceniobiorcą Spółki Pana/Pani dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze. Kategorie danych przetwarzane w tym zakresie to: dane osobowe, dane kontaktowe, dane osobowe, dane o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Art. 94 pkt 9b) K.P.

 

 • Przekazywanie danych osobowych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być inne podmioty tylko w uzasadnionych przypadkach.

Pana/Pani dane nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będzie stosowane profilowanie.

 

 • Przechowywanie danych osobowych.

Jeżeli jest Pan/Pani osoba fizyczną prowadzącą jednoosobowa działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pan/Pani dane osobowe będą przekazywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej mowy rzeczywiście doszło),  a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osoba reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany prze Pana/Panią podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną korzystającą z usług i produktów Spółki Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą ubiegającą się o zatrudnienie, to Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji. Po zakończonej rekrutacji CV zostanie zniszczone.

Jeżeli jest Pan/Pani byłym pracownikiem Spółki Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 • Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

 • Obowiązki Administratora danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.