Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. /0~77/ 484 88 01, fax. /0~77/ 484 88 00

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100Suszarnia piasku - instalacja

Suszarnia piasku

Suszarnia piasku - urządzenia

Zabytkowe lokomotywy

Maszyna wydobywcza

Pociąg

Maszyna wydobywcza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 maja 2020 r. na godz.1000 w siedzibie Spółki w Kotlarni przy ul. Dębowa 3, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostek powiązanych za rok 2019,
  3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  5. podziału zysku netto Spółki za rok 2019.
 8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 900.


Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.