Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100Suszarnia piasku - instalacja

Suszarnia piasku

Suszarnia piasku - urządzenia

Zabytkowe lokomotywy

Maszyna wydobywcza

Pociąg

Maszyna wydobywcza

Dla akcjonariuszy
Informujemy, że nowe wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje na okaziciela oraz akcje imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych,mają mieć formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.

Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

W sprawach związanych z akcjonariatem prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznejZwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 30.08.2019 r. począwszy od 01.01.2020r. na stronie internetowej Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. udostępnione zostaną ogłoszenia spółki dotychczas publikowane w MS i G.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki KP „Kotlarnia” S.A. z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez TRIGON Dom Maklerski S.A, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

TRIGON Dom Maklerski S.A. wdrożył nowy sposób komunikacji z Klientem za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Korzystając z e-Platformy akcjonariusze, będą mogli odpowiedzieć na wezwanie Spółki i ujawnić swoje dane w rejestrze akcjonariuszy.

Aby potwierdzić swoje dane, złożyć dyspozycję ujawnienia danych w rejestrze akcjonariuszy Spółki oraz pobrać pokwitowanie złożenia akcji (z jednoczesnym pozostawieniem ich w depozycie Domu Maklerskiego) prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem https://ep.trigon.pl z użyciem następujących danych identyfikacyjnych: numer NIP Spółki, imię, nazwisko, numer Pesel akcjonariusza oraz liczba posiadanych akcji Spółki. Logowanie do e-Platformy będzie możliwe od 12 października 2020 r.

Akcjonariusze powinni zalogować się do e-Platformy i wykonać niezbędne czynności w terminie do 10 lutego 2021 r., wówczas od 1 marca 2021 r. będą w pełni korzystać z praw akcjonariusza. W związku z ustawowym obowiązkiem dematerializacji akcji na okaziciela i konieczności prowadzenia rejestru akcjonariuszy KP „Kotlarnia” S.A. w formie elektronicznej przez podmiot do tego uprawniony, na stronie internetowej Spółki publikowane będą związane z tym ogłoszenia/informacje przeznaczone dla akcjonariuszy i nakładające na nich określone obowiązki.

Dokumenty do pobrania:

  • Rejestr Akcjonariuszy – informacja
  • Klauzula RODO
  • Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez TRIGON Dom Maklerski S.A.
  • Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy
  • Drugie wezwanie Akcjonariuszy
  • Trzecie wezwanie Akcjonariuszy
  • Czwarte wezwanie Akcjonariuszy
  • Piąte wezwanie Akcjonariuszy


  • Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.