• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Producent piasku suszonego ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Firma z bogatą tradycją ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Zakładowa Kontrola Produkcji:
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Producent piasków ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Usługi transportu kolejowego ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Certyfikaty kontroli produkcji ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Punkty sprzedaży:
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Producent żwirów ..

Działalność Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. prowadzona jest w następujących obszarach:

 • produkcja kruszyw mineralnych
 • transport kolejowy

Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. jest liderem na rynku lokalnym, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sprzedaży kruszyw mamy uznaną markę, opinię dużego i solidnego producenta znanego w branży budowlanej.

Zakład produkcyjny kruszywa Kotlarnia jest położony na granicy województw śląskiego i opolskiego, przy drodze nr 408 łączącej Gliwice z Kędzierzynem-Koźle. Posiadamy również drugą kopalnię,  zlokalizowaną w Siedliskach koło Kuźni Raciborskiej.

Wydobycie kruszyw jest prowadzone na dwóch polach wydobywczych:

 • ze złoża Kotlarnia „Pole Północne”, na podstawie decyzji nr DOŚ-I.7422.1.3.2014.JJ z dnia 19.03.2014 r. wydanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, prowadzone metodą odkrywkową
 • ze złoża „TURZE-1” mieszczącego się na terenie wsi Siedliska, w gminie Kuźnia Raciborska eksploatowanego na podstawie decyzji nr 2047/OS/2006 z 16.10.2006 r. oraz 238/OS/2020 z 23.01.2020 r. wydanych przez Marszałka Województwa Śląskiego, metodą spod wody.

Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu kolejowego na podstawie licencji Nr WPR/015/2003 z dnia 28 listopada 2003r. i posiada Certyfikaty Bezpieczeństwa A i B

Kopalnia świadczy usługi w zakresie przewozu towarów masowych własnym taborem kolejowym, świadczy usługi transportu taboru kolejowego do zakładów naprawczych, wykonuje usługi transportu kolejowego na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. Wydzierżawia lokomotywy z obsługą lub bez, do np. naprawy infrastruktury kolejowej. Wynajmuje specjalistyczne wagony towarowe wywrotki typu 418V oraz węglarki.

Zakładowa Kontrola Produkcji:

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. w 2005 r. wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji.

W wyniku przeprowadzonych audytów przez notyfikowaną jednostkę Ośrodka Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przyznała firmie Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPR-0276 oraz 1454-CPR-0275 w ramach systemu 2+

NORMY:

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sprzedawane kruszywa spełniają następujące normy:

Piasek płukany 0-2 mm:

 • PN-EN 12620+A1:2020
 • PN-EN 13139:2003+AC:2004
 • PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010

Żwir 2-8:

 • PN-EN 12620+A1:2020
 • PN-EN 13139:2003+AC:2004
 • PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010

Żwir 8-16 mm:

 • PN-EN 12620+A1:2020
 • PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010

Piasek budowlany 0-8 mm:

 • PN-EN-13242+A1:2010

CERTYFIKATY:

LABORATORIUM:

Wszystkie kruszywa są regularnie kontrolowane dzięki posiadaniu własnego laboratorium. Wykwalifikowany personel przeprowadza takie badania jak: krzywe przesiewu, błękit metylenowy, wskaźnik piaskowy, wskaźnik kształty, wskaźnik płaskości. Pozostałe badania, do przeprowadzenia których jesteśmy zobligowani aktualnymi normami, są wykonywane przez niezależne laboratorium akredytowane przez PCA.

DO POBRANIA:

Nasi kontrahenci mogą samodzielnie pobrać przez internet badania do zakupionych kruszyw.

W tym celu należy wejść na stronę https://kotlarnia-dokumenty.tarkus.pl , a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną w dolnej części faktury.

Dokumenty są przechowywane na serwerze 30 dni od dnia zakupu kruszywa. Po tym okresie należy kontaktować się z działem sprzedaży i marketingu

HISTORIA  FIRMY

 

W latach 1911-1913 Towarzystwo Piaskowo-Transportowe ,,Ballestrema i Borsiga” uruchomiło dla kopalń podziemnych węgla kamiennego zachodniego rejonu górnośląskiej niecki węglowej piaskownie „Przezchlebie” i „Pyskowice”.

Rok 1913 przyjmuje się za rok rozpoczęcia wydobycia piasku w kopalni ,,Pyskowice”, której Kopalnia Piasku ,,Kotlarnia’’ S.A. jest kontynuatorką. Pierwszymi polami wydobywczymi były ,,Przezchlebie” oraz ,,Dzierżno”.

W 1950 roku powołano w ramach resortu górnictwa węgla kamiennego Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego” (PMP PW) z siedzibą w Katowicach, do którego weszła również Piaskownia ,,Pyskowice”.

W roku 1966 rozpoczęto wydobycie piasku na polu ,,Kotlarnia” z założeniami przewidującymi docelową produkcję piasku na poziomie ok. 35 000 m3/dobę.

W 1967 roku w miejsce dotychczasowych piaskowni, w ramach PMP-PW uruchomiono cztery kopalnie piasku podsadzkowego: ,,Kotlarnia”, ,,Maczki Bór’’, ,,Kuźnica Warężyńska” oraz ,,Szczakowa”.

W 1973 roku na skutek malejącego zapotrzebowania na piasek podsadzkowy ze strony kopalń węgla kamiennego powstał zakład przeróbczy mający na celu przerabianie mieszanki piaskowo-żwirowej na piasek płukany i żwiry.

W drugiej połowie lat 70. rozpoczęto świadczenie usług transportowo-zwałujących polegających m.in. na przewożeniu węgla kamiennego z kopalń górnośląskich do elektrowni ,,Rybnik.

Z dniem 30 kwietnia 1990 roku w wyniku zaistniałych zmian społeczno-gospodarczych w naszym kraju, realizując proces restrukturyzacji organizacyjnej w górnictwie dokonano likwidacji PMP-PW, a Kopalnia Piasku ,,Kotlarnia” stała się samodzielnym podmiotem gospodarczym.

1 czerwca 1994 roku Kopalnia stała się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, by we wrześniu następnego roku wejść do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

W 2004 r., w wyniku wprowadzenia nowej ustawy o transporcie kolejowym, wyodrębniła się nowa spółka „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” sp. z o.o. której podstawowym zakresem działalności jest udostępnianie infrastruktury kolejowej Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. oraz pozostałym  przewoźnikom.

W 2004 roku wybudowano suszarnię piasku, co poszerzyło asortyment kopalni o piasek i żwir suszony.

W 2005 roku, zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji.

W 2007 roku otwarto nową kopalnię zlokalizowaną w Siedliskach koło Kuźni Raciborskiej. W kopalni tej kruszywa wydobywa się spod wody a w sprzedaży oferowany jest piasek płukany oraz żwiry.

W roku 2015 wybudowano nową, bardzo nowoczesną suszarnię powiększając asortyment kruszyw oraz moce produkcyjne

W roku 2014 oraz 2020 gruntownie zmodernizowano obydwa zakłady uszlachetniania kruszyw w Kotlarni.