• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  tel: (77) 4848801
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  email:
  Napisz ..

Informujemy, że nowe wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje na okaziciela oraz akcje imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, mają mieć formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.

Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

W sprawach związanych z akcjonariatem prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej email:

Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 30.08.2019 r. począwszy od 01.01.2020r. na stronie internetowej Kopalni Piasku "Kotlarnia" S.A. udostępnione zostaną ogłoszenia spółki dotychczas publikowane w MS i G.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki KP „Kotlarnia” S.A. z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez TRIGON Dom Maklerski S.A, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

TRIGON Dom Maklerski S.A. wdrożył nowy sposób komunikacji z Klientem za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Korzystając z e-Platformy akcjonariusze, będą mogli odpowiedzieć na wezwanie Spółki i ujawnić swoje dane w rejestrze akcjonariuszy.

Aby potwierdzić swoje dane, złożyć dyspozycję ujawnienia danych w rejestrze akcjonariuszy Spółki oraz pobrać pokwitowanie złożenia akcji (z jednoczesnym pozostawieniem ich w depozycie Domu Maklerskiego) prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem https://ep.trigon.pl z użyciem następujących danych identyfikacyjnych: numer NIP Spółki, imię, nazwisko, numer Pesel akcjonariusza oraz liczba posiadanych akcji Spółki. Logowanie do e-Platformy będzie możliwe od 12 października 2020 r.

Akcjonariusze powinni zalogować się do e-Platformy i wykonać niezbędne czynności w terminie do 10 lutego 2021 r., wówczas od 1 marca 2021 r. będą w pełni korzystać z praw akcjonariusza. W związku z ustawowym obowiązkiem dematerializacji akcji na okaziciela i konieczności prowadzenia rejestru akcjonariuszy KP "Kotlarnia" S.A. w formie elektronicznej przez podmiot do tego uprawniony, na stronie internetowej Spółki publikowane będą związane z tym ogłoszenia/informacje przeznaczone dla akcjonariuszy i nakładające na nich określone obowiązki.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Rejestr Akcjonariuszy iinformacja (pobierz)
 • Klauzula RODO (pobierz)
 • Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez TRIGON Dom Maklerski S.A. (pobierz)
 • Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy (pobierz)
 • Drugie wezwanie Akcjonariuszy (pobierz)
 • Trzecie wezwanie Akcjonariuszy (pobierz)
 • Czwarte wezwanie Akcjonariuszy (pobierz)
 • Piąte wezwanie Akcjonariuszy (pobierz)
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ogłoszenie WZA 2021 w MSiG (pobierz)
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ogłoszenie WZA 2022 w MSiG (pobierz)
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ogłoszenie WZA 2023 w MSiG (pobierz)
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ogłoszenie WZA 2023 w MSiG (pobierz)
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ogłoszenie WZA 2024 w MSiG (pobierz)